Sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner II

29.03.2022

KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU

OGŁASZA PRZETARG W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

MARKI PEUGEOT PARTNER II NUMER REJESTRACYJNY WR 86666

 

SM.Ks.2123- 1/2022

1. Nazwa i siedziba Organizatora:

Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom,

Telefon: 48 36-20-600, 48 36-20-660, 48 36-20-443

e-mail: sekretariat@strazmiejska.radom.pl

2. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki PEUGEOT Partner II Presence 75 o numerze rejestracyjnym WR 86666

3. Dane identyfikacyjne pojazdu:

4. Stan techniczny pojazdu

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Pisemne oferty należy składać do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godz.11.00 do sekretariatu Straży  Miejskiej  w  Radomiu  przy  ul.  Moniuszki  9,  26-600  Radom w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki PEUGEOT Partner II WR 86666”. Decyduje data wpływu do Straży Miejskiej w Radomiu.

Otwarcie pisemnych ofert, które wpłynęły do Straży Miejskiej w w/w terminie odbędzie się w  dniu 6 kwietnia 2022 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 (III piętro - pokój nr 25).

6. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd

Samochód można oglądać w Radomiu w dni powszednie w godzinach 8 00 – 15 00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 48 36-20-446).

Dokumentacja techniczna samochodu (ekspertyza techniczna) do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9.

Szczegółowych informacji w zakresie przetargu na sprzedaż samochodu udziela Pan Robert Wojdat – starszy inspektor – nr telefonu 48 36-20-446.

7. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży

Cena wywoławcza (minimalna) samochodu wynosi 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

8. Ogólne warunki przetargu

Przetarg organizowany jest w formie przetargu pisemnego.

Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.

Sprzedaż nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie złoży oferty równej przynajmniej cenie wywoławczej, oferta zostanie złożona po terminie bądź nie będzie zawierała wszystkich danych i dokumentów o których mowa w ogłoszeniu.

Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem.

9. Regulamin przetargu

Regulamin przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT Partner II numer rejestracyjny WR 86666 wraz z załącznikami (formularz oferty, oświadczenia oraz projekt umowy) dostępny jest w siedzibie organizatora w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9 lub na stronie internetowej www.strazmiejska.radom.pl.

10. Uczestnik przetargu zobowiązany jest złożyć:

  1. pisemną ofertę (formularz oferty) zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT Partner II numer rejestracyjny WR 86666 (oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, PESEL w przypadku osoby fizycznej bądź numery NIP i REGON w przypadku firmy, oferowaną cenę podaną kwotowo i słownie oraz datę sporządzenia oferty i podpis uczestnika przetargu);
  2. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT Partner II numer rejestracyjny WR 86666 oraz warunkami umowy sprzedaży, zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym pojazdu, bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, wg załącznika nr 2 do w/w Regulaminu;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych oferenta, w przypadku gdy zostanie on wybrany jako nabywca przedmiotu przetargu, wg załącznika nr 3 do w/w Regulaminu.

11. Inne informacje:

Pliki do pobrania:

Wynik przetargu

Ogłoszenie

Regulamin

Wiadomość z dnia: 29.03.2022
Wiadomość oglądana razy: 403
Opublikował: Grzegorz Sambor
wydruk z dnia: 20.06.2024 // bip.strazmiejska.radom.pl