Konkurs: SM-1/2015

APLIKANTA

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.05.2015, 15:30
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.05.2015, 15:30
Organizator: Straż Miejska w Radomiu

SM.Kd.1110-1/2015

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU

ogłasza nabór na stanowisko

APLIKANTA (w charakterze strażnika miejskiego)
(cztery stanowiska) Straży Miejskiej w Radomiu

(SM-1/2015)

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.1383, z późn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz aktami prawa miejscowego, a w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego- w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13, z późn. zm.),
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzenie osób nietrzeźwych do/lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10)konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończone 21 lat,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) wykształcenie co najmniej średnie,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),
9) prawo jazdy kat.B,
10)predyspozycja fizyczna i psychiczna do pracy ze zwierzętami.


Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe na kierunku : prawo, administracja, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne (lub pokrewne)
2) doświadczenie w pracy w ochronie i/lub służbach mundurowych, w szczególności związaną z ochroną obiektów i mienia.
3) komunikatywność,
4) aktywność sportowa,
5) znajomość wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym i znajomość regulacji prawnych w zakresie działalności Straży Miejskiej oraz praktycznego stosowania prawa,
6) profesjonalne podejście do interesanta,
7) dyspozycyjność (praca zmianowa),
8) umiejętność pracy w zespole,
9) dyskrecja i lojalność,
10) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
11)dobra znajomość topografii miasta Radomia
12)umiejętność pracy w stresujących warunkach,
13) asertywność, dokładność, kreatywność, opanowanie
14) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
15) co najmniej podstawowa umiejętność obsługi komputera w tym programów MS Office

Warunki pracy:
Praca patrolowa w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych, praca w równoważnym systemie czasu pracy, w porze dziennej i nocnej w rozkładzie trzyzmianowym.
Narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, zarażoną chorobami zakaźnymi, będącą pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych. Wykonywanie czynności w sytuacjach stresowych i zagrożeniu na kontakt z osobami chorymi lub zwierzętami. Możliwość prowadzenia pojazdów służbowych. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, jakimi dysponuje Straż Miejska w Radomiu zgodnie z ustawą o strażach gminnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Radomiu wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podpisane CV i list motywacyjny,
2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia)
5) kserokopia prawa jazdy,
6) ewentualne referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego- wypełniony i podpisany,
8) kserokopia książeczki wojskowej z wpisami (dotyczy mężczyzn),
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
10)własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności, ( Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie’’ z Krajowego Rejestru Karnego),
11)własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
12) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (zdolny do ćwiczeń fizycznych, przechodzenia sprawdzianów w tym zakresie), przedkładane jest przed przystąpieniem kandydata do testu sprawności fizycznej.
(wzory oświadczeń w załączeniu)

Dokumenty należy składać w terminie do:
· 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 14.05.2015r. pod adresem:
Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, sekretariat pokój nr 4 z dopiskiem na kopercie „oferta pracy SM-1/2015” (decyduje data wpływu do Straży Miejskiej).


Inne informacje:
· Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
· Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
· Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
· Otrzymanych dokumnetów nie odsyłamy,
· Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu będą powiadomione telefonicznie ,
· Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Radomiu www.bip.strazmiejska.radom.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki przy ul. Moniuszki 9.

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z regulaminem naboru kolejne etapy naboru to:
- analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełniania wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
- test kwalifikacyjny z wiedzy ogólno-społecznej,
- test sprawności fizycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę przeprowadza badania lekarskie i badania psychologiczne.
Formularz kwestionariusza osobowego, oświadczeń oraz wymagania dotyczące testu sprawnościowego dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.strazmiejska.radom.pl
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej wprowadzonym Zarządzeniem Komendanta nr 30/2012 z dnia 27 września 2012r. (do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu).

Załączniki:

WYNIK WYBORU
Opublikowano dnia: 04.05.2015
wydruk z dnia: 26.05.2024 // bip.strazmiejska.radom.pl