Konkurs: SM-1/2021

Aplikant (4 stanowiska)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11.10.2021, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.11.2021, 13:00
Organizator: Straż Miejska w Radomiu

Radom, 29.09.2021 r.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU
ogłasza nabór na stanowisko strażnicze

APLIKANTA
w Straży Miejskiej  w Radomiu

(cztery stanowiska)

(SM-1/2021)

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz aktami prawa miejscowego, a w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego- w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371),
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
  i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
  i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do/lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • udzielanie pomocy osobom bezdomnym oraz współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom bezdomnym,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
  i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 • realizacja zadań związanych z programem ochrony nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe na kierunku : prawo, administracja, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne (lub pokrewne),
 • prawo jazdy kat.B,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • doświadczenie w pracy w ochronie i/lub służbach mundurowych, w szczególności związaną
  z ochroną obiektów i mienia,
 • komunikatywność,
 • aktywność sportowa,
 • znajomość wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym i znajomość regulacji prawnych w zakresie działalności Straży Miejskiej oraz praktycznego stosowania prawa,
 • profesjonalne podejście do interesanta,
 • predyspozycja fizyczna i psychiczna w postępowaniu ze zwierzętami.
 • dyspozycyjność (praca zmianowa),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyskrecja i lojalność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • dobra znajomość topografii miasta Radomia,
 • umiejętność pracy w stresujących warunkach,
 • asertywność, dokładność, kreatywność, opanowanie,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • co najmniej podstawowa umiejętność obsługi komputera w tym programów MS Office.

 

Warunki pracy:

Praca patrolowa w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych, praca w równoważnym systemie czasu pracy, w porze dziennej i nocnej w rozkładzie trzyzmianowym.

Narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, zarażoną chorobami zakaźnymi, będącą pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych. Wykonywanie czynności w sytuacjach stresowych
i zagrożeniu na kontakt z osobami chorymi lub zwierzętami. Możliwość prowadzenia pojazdów służbowych. Praca wymagająca pełnej sprawności fizycznej, psychoruchowej, praca
w warunkach wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego oraz wymagająca zwiększonej sprawności ruchowej.  Praca wymagająca posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, jakimi dysponuje Straż Miejska w Radomiu zgodnie z ustawą o strażach gminnych.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Straży Miejskiej w Radomiu wynosił mniej niż 6%. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • podpisane CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
 • kserokopia prawa jazdy,
 • ewentualne referencje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego- wypełniony i podpisany,
 • kserokopia książeczki wojskowej z wpisami (dotyczy mężczyzn),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
  o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności,
  ( Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie’’ z Krajowego Rejestru Karnego),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (zdolny do ćwiczeń fizycznych, przechodzenia sprawdzianów w tym zakresie), przedkładane jest przed przystąpieniem kandydata do testu sprawności fizycznej.

 

 (wzory oświadczeń w załączeniu)

 

Dokumenty należy składać w terminie do:

 • do dnia 11.10.2021 r. pod adresem:

Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, sekretariat pokój nr 4 z dopiskiem na kopercie „oferta pracy SM-1/2021” (decyduje data wpływu do Straży Miejskiej).

Inne informacje:

 • Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
 • Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
 • Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu będą powiadomione telefonicznie,
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej
  w Radomiu bip.strazmiejska.radom.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki przy ul. Moniuszki 9.

 

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z regulaminem naboru kolejne etapy naboru to:

 • analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełniania wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • test kwalifikacyjny,
 • test sprawności fizycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę przeprowadza badania lekarskie i badania psychologiczne.

Formularz kwestionariusza osobowego, oświadczeń oraz wymagania dotyczące testu sprawnościowego dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.strazmiejska.radom.pl .

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej wprowadzonym Zarządzeniem Komendanta nr  31/2018 z dnia 6 września 2018 r. (do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu).

Załączniki:

Opis testu kwalifikacyjnego

Wzory oświadczeń

Kwestionariusz kandydata na pracownika

Klauzula informacyjna związana z procesem rekrutacji

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Straż Miejska w Radomiu z siedzibą
w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9 reprezentowaną przez Komendanta Stra
ży Miejskiej w Radomiu.

W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo:  iod@strazmiejska.radom.pl

Kontakt z administratorem możliwy jest również pod w/w adresem.

Straż Miejska w Radomiu informuje, że na sposób przetwarzania danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Radomiu, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c,, art. 6 ust.1 lit. b, art. 6 ust.1 lit. a, art.10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną po okresie 3 miesięcy komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, informacje o wynikach rekrutacji zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.strazmiejska.radom.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Radomiu, przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

Opublikowano dnia: 29.09.2021
wydruk z dnia: 26.05.2024 // bip.strazmiejska.radom.pl