mapa strony   |   kontakt   |

PRZETARG W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ

Wersja archiwalna zmieniona dnia 04.09.2018, 15:28
04.09.2018, 15:28
SM.Ks.2123-2/2018

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU
OGŁASZA PRZETARG W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO
NA SPRZEDAŻ FOTORADARU AD 9T
1. Nazwa i siedziba Organizatora:
Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom,
Telefon: 48 36-20-600, 48 36-20-660, 48 36-20-443
e-mail: sekretariat@strazmiejska.radom.pl
e-mail: i.tuzimek@strazmiejska.radom.pl

2. Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest fotoradar AD 9T radar speed camera numer inwentarzowy 011-491/3

3. Dane identyfikacyjne sprzętu:
Producent: Czechy
Numer fabryczny: 05/0114
Rok produkcji: 2005

4. Stan techniczny fotoradaru uszkodzony
urządzenie będzie pozbawione pamięci wewnętrznej (dysku) pozwalającej na rejestrowanie zdarzeń losowych i znajdującego się na nim oprogramowania o w skład nie wchodzi oprogramowanie służące do obróbki zarejestrowanych obrazów i danych, urządzenie nie było użytkowane od czerwca 2015 roku – nie posiada
świadectwa homologacji

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Pisemne oferty należy składać do dnia 12 września 2018r. do godz.11.00 do sekretariatu Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup fotoradaru AD9 T”.

Otwarcie pisemnych ofert, które wpłynęły do Straży Miejskiej w w/w terminie odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 (III piętro - pokój nr 25).

6. Miejsce i termin w którym można obejrzeć fotoradar
Fotoradar można oglądać w Radomiu w dni powszednie w godzinach 8 00 – 15 00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 48 36-20-446).
Szczegółowych informacji w zakresie przetargu na sprzedaż fotoradaru udziela Pan Robert Wojdat – starszy inspektor – nr telefonu 48 36-20-446.

7. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży
Cena wywoławcza (minimalna) fotoradaru wynosi 100 zł brutto (słownie: sto złotych)

8. Ogólne warunki przetargu
Przetarg organizowany jest w formie przetargu pisemnego.
Fotoradar zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.
Sprzedaż nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie złoży oferty równej przynajmniej cenie wywoławczej, oferta zostanie złożona po terminie bądź nie będzie zawierała wszystkich danych i dokumentów o których mowa w ogłoszeniu.
Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem.

9. Regulamin przetargu
Regulamin przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż fotoradaru AD9 T wraz z załącznikami (formularz oferty, zdjęcia, oświadczenia oraz projekt umowy) dostępny jest w siedzibie organizatora w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9 lub na stronie internetowej www.strazmiejska.radom.pl.

10. Uczestnik przetargu zobowiązany jest złożyć:
a) pisemną ofertę (formularz oferty) zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż fotoradaru AD9 T (oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, PESEL w przypadku osoby fizycznej bądź numery NIP i REGON w przypadku firmy, oferowaną cenę podaną kwotowo i słownie oraz datę sporządzenia oferty i podpis uczestnika przetargu);
b) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu w formie przetargu pisemnego na sprzedaż fotoradaru oraz warunkami umowy sprzedaży, zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym sprzętu, bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, wg załącznika nr 2 do w/w Regulaminu;

11. Ogłoszenie
Ogłoszenie jest dostępne na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Radomiu przy ulicy Moniuszki 9, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30 i na stronie internetowej Straży Miejskiej w Radomiu
www.strazmiejska.radom.pl.

12. Inne informacje:
- Nabywca jest zobowiązany zapłacić zaoferowaną cenę w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży na konto Straży Miejskiej wskazane w umowie.
- Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz wpłaceniu całej kwoty na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
- Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzętu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Komendant Straży Miejskiej
w Radomiu

Edmund Nowocień

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

REGULAMIN PRZETARGU

oświadczenie

formularz oferty

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 311
Opublikował: admin
Publikacja dnia: 04.09.2018, 15:28
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl