mapa strony   |   kontakt   |

Zatrudnienie

Konkurs: SM-7/2009

Aplikant - 5 stanowisk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.09.2009, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2009, 15:30 [minął]
Organizator: Straż Miejska w Radomiu

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU ogłasza nabór na stanowisko:

APLIKANTA- pięć stanowisk

Straży Miejskiej w Radomiu

SM-7/2009)

Główne obowiązki:
• Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
• Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
• Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
• Zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
• Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
• Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
• Doprowadzenie osób nietrzeźwych do/lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
• Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
• Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wykształcenie - wymagane: średnie

Wymagania konieczne:
• Obywatelstwo polskie,
• Ukończone 21 lat,
• Korzystanie z pełni praw publicznych,
• Nieposzlakowana opinia,
• Sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
• Niekaralność,
• Uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),
• Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:
• odpowiednie predyspozycje fizyczne,
• umiejętność pracy w stresujących warunkach,
• komunikatywność,
• łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
• znajomość wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym,
• kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys – CV, list motywacyjny,
• kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopia prawa jazdy,
• ewentualne referencje,
• oryginał kwestionariusza osobowego,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Po dokonaniu końcowego naboru kandydata zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań i wywiadu:
• badania lekarskie,
• badania psychologiczne oraz rozmowa z psychologiem.

Dokumenty należy składać w terminie do:
• 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, sekretariat pokój nr 4 z dopiskiem na kopercie „oferta pracy SM-7/2009” (decyduje data wpływu do Straży Miejskiej).

Inne informacje:
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumnetów nie odsyłamy,
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu będą powiadomione telefonicznie,
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Radomiu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie firmy przy ul. Moniuszki 9.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej wprowadzonym Zarządzeniem Komendanta nr 4/2009 z dnia 2 stycznia 2009r.
Opublikowano dnia: 08.09.2009 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:
Kd. 0864/16/2009
02.10.2009r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko aplikant Straży Miejskiej w Radomiu

(SM- 7/2009)

pięć stanowisk


Informujemy, że w wyniku wstępnego naboru (przed przeprowadzeniem badań lekarskich i psychologicznych) na w/w stanowiska zostali wybrani:

1. Pan Rafał Michalczewski, zam. Radom
2. Pan Paweł Dziadczyk, zam. Radom
3. Pan Dariusz Warchoł, zam. Radom
4. Pan Piotr Ostrowski, zam. Radom
5. Pani Katarzyna Wójcik, zam. Zakrzew

W/w kandydaci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej, co potwierdziła rozmowa kwalifikacyjna.

bip.gov.pl