mapa strony   |   kontakt   |

Zatrudnienie

Konkurs: SM -1/2012

Aplikant [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.10.2012, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.11.2012, 13:00 [minął]
Organizator: Straż Miejska w Radomiu

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU ogłasza nabór na stanowisko APLIKANTA

(trzy stanowiska)

Straży Miejskiej w Radomiu (SM-1/2012)

Główne obowiązki:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego- w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.),
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzenie osób nietrzeźwych do/lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończone 21 lat,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) wykształcenie co najmniej średnie,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),

Wymagania dodatkowe:
1) prawo jazdy kat. B.
2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
3) znajomość wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym i znajomość regulacji prawnych z zakresu działalności Straży Miejskiej,
4) dyspozycyjność (praca zmianowa)
5) dobra znajomość topografii miasta Radomia
6) umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
7) umiejętność pracy w stresujących warunkach,
8) komunikatywność,
9) łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
10) umiejętność pracy w zespole,
11) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
12) wykształcenie wyższe w zakresie: administracji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, resocjalizacji, itp.
13) doświadczenie w pracy w ochronie i/lub służbach mundurowych, w szczególności związane z ochroną obiektów, osób i mienia.

Warunki pracy:
Praca patrolowa w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych, praca w równoważnym systemie czasu pracy, w porze dziennej i nocnej w rozkładzie trzyzmianowym.
Narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, zarażoną chorobami zakaźnymi, będącą pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych. Wykonywanie czynności w sytuacjach stresowych i zagrożeniu na kontakt z osobami chorymi lub zwierzętami. Możliwość prowadzenia pojazdów służbowych. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, jakimi dysponuje Straż Miejska w Radomiu zgodnie z ustawą o strażach gminnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Radomiu wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) podpisane CV i list motywacyjny,
2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia)
5) kserokopia prawa jazdy,
6) ewentualne referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego- wypełniony i podpisany,
8) kserokopia książeczki wojskowej z wpisami,
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności,( Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie’’ z Krajowego Rejestru Karnego)
11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
12) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (zdolny do ćwiczeń fizycznych, przechodzenia sprawdzianów w tym zakresie), przedkładane jest przed przystąpieniem kandydata do testu sprawności fizycznej.

(wzory oświadczeń w załączeniu)

Dokumenty należy składać w terminie do:
• 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18.10.2012r. pod adresem:
Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, sekretariat pokój nr 4 z dopiskiem na kopercie „oferta pracy SM-1/2012” (decyduje data wpływu do Straży Miejskiej).

Inne informacje:
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumnetów nie odsyłamy,
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu będą powiadomione telefonicznie ,
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Radomiu www.bip.strazmiejska.radom.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki przy ul. Moniuszki 9.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z regulaminem nab/oru kolejne etapy naboru to:
- analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełniania wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
- test kwalifikacyjny,
- test sprawności fizycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę przeprowadza badania lekarskie i badania psychologiczne.

Formularz kwestionariusza osobowego, oświadczeń oraz wymagania dotyczące testu sprawnościowego dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.strazmiejska.radom.pl

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej wprowadzonym Zarządzeniem Komendanta nr 30/2012 z dnia 27 września 2012r. (do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu)

WYNIKI NABORU
Opublikowano dnia: 08.10.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:
SM.Kd. 1110/1/2012
21.11.2012 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko aplikant Straży Miejskiej w Radomiu

(SM-1/2012)

trzy stanowiska


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostali wybrani:

1. Potasiński Filip zam. Radom
2. Litwin Mateusz zam. Radom
3. Rutka Karol zam. Gózd

W/w kandydaci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej, co potwierdziły wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

bip.gov.pl