mapa strony   |   kontakt   |

Zatrudnienie

Konkurs: SM-1/2018

APLIKANTA [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26.03.2018, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.04.2018, 15:00 [minął]
Organizator: Straż Miejska w Radomiu

SM.Kd.1110-1/2018

Radom 16.03.2018 r.
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU ogłasza nabór na stanowisko strażnicze APLIKANTA w Straży Miejskiej w Radomiu
(trzy stanowiska)

(SM-1/2018)

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.706, z późn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz aktami prawa miejscowego, a w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego- w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136, z późn. zm.),
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia, 6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do/lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9) udzielanie pomocy osobom bezdomnym oraz współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom bezdomnym,
10) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 11) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
12) realizacja zadań związanych z programem ochrony nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończone 21 lat,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),
9) predyspozycja fizyczna i psychiczna w postępowaniu ze zwierzętami.

Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe na kierunku : prawo, administracja, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne (lub pokrewne),
2) prawo jazdy kat.B,
3) zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
4) doświadczenie w pracy w ochronie i/lub służbach mundurowych, w szczególności związaną z ochroną obiektów i mienia,
5) komunikatywność,
6) aktywność sportowa,
7) znajomość wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym i znajomość regulacji prawnych w zakresie działalności Straży Miejskiej oraz praktycznego stosowania prawa,
8) profesjonalne podejście do interesanta,
9) dyspozycyjność (praca zmianowa),
10) umiejętność pracy w zespole,
11) dyskrecja i lojalność,
12) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
13) dobra znajomość topografii miasta Radomia,
14) umiejętność pracy w stresujących warunkach,
15) asertywność, dokładność, kreatywność, opanowanie,
16) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
17) co najmniej podstawowa umiejętność obsługi komputera w tym programów MS Office.

Warunki pracy:
Praca patrolowa w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych, praca w równoważnym systemie czasu pracy, w porze dziennej i nocnej w rozkładzie trzyzmianowym. Narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, zarażoną chorobami zakaźnymi, będącą pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych. Wykonywanie czynności w sytuacjach stresowych i zagrożeniu na kontakt z osobami chorymi lub zwierzętami. Możliwość prowadzenia pojazdów służbowych. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, jakimi dysponuje Straż Miejska w Radomiu zgodnie z ustawą o strażach gminnych. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Radomiu wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
2) podpisane CV i list motywacyjny,
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
6) kserokopia prawa jazdy,
7) ewentualne referencje,
8) oryginał kwestionariusza osobowego- wypełniony i podpisany,
9) kserokopia książeczki wojskowej z wpisami (dotyczy mężczyzn),
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności, ( Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie’’ z Krajowego Rejestru Karnego),
12) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
13) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (zdolny do ćwiczeń fizycznych, przechodzenia sprawdzianów w tym zakresie), przedkładane jest przed przystąpieniem kandydata do testu sprawności fizycznej.

(wzory oświadczeń w załączeniu)

Dokumenty należy składać w terminie do:
- 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 26.03.2018r. pod adresem:
Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, sekretariat pokój nr 4 z dopiskiem na kopercie „oferta pracy SM-1/2018” (decyduje data wpływu do Straży Miejskiej).

Inne informacje:
- Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
- Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
- Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
- Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu będą powiadomione telefonicznie,
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Radomiu www.bip.strazmiejska.radom.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki przy ul. Moniuszki 9.

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z regulaminem naboru kolejne etapy naboru to:
- analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełniania wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
- test kwalifikacyjny,
- test sprawności fizycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę przeprowadza badania lekarskie i badania psychologiczne. Formularz kwestionariusza osobowego, oświadczeń oraz wymagania dotyczące testu sprawnościowego dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.strazmiejska.radom.pl

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej wprowadzonym Zarządzeniem Komendanta nr 30/2012 z dnia 27 września 2012r. (do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu).Wynik naboru na stanowisko APLIKANT 2018


Ogłoszenie o nabor aplikant 2018
Kwestionariusz
Opis testu kwalifikacyjnego i sprawnosciowego
Wzory oświadczen


Opublikowano dnia: 16.03.2018 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO STRAŻNICZE APLIKANTA w Straży Miejskiej w Radomiu (SM-1/2018) Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostali wybrani: 1. Justyna Kocon zam. Zakrzew 2. Wojciech Staniak zam. Radom W/w kandydaci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej, co potwierdziły wyniki testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

bip.gov.pl