mapa strony   |   kontakt   |

Zatrudnienie

Konkurs: SM-1/2011

APLIKANT - pięć stanowisk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 29.04.2011, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.05.2011, 15:00 [minął]
Organizator: Straż Miejska w Radomiu

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU ogłasza nabór na stanowisko:
APLIKANTA- pięć stanowisk
Straży Miejskiej w Radomiu
(SM-1/2011)

Główne obowiązki:
1) Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) Zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) Doprowadzenie osób nietrzeźwych do/lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wymagania konieczne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończone 21 lat,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) co najmniej średnie wykształcenie,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),

Wymagania pożądane:
1) odpowiednie predyspozycje fizyczne,
2) prawo jazdy kat. B.
3) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
4) znajomość wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym i znajomość regulacji prawnych z zakresu działalności Straży Miejskiej,
5) dyspozycyjność (praca zmianowa)
6) dobra znajomość topografii miasta Radomia
7) umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
8) umiejętność pracy w stresujących warunkach,
9) komunikatywność,
10) łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
11) umiejętność pracy w zespole,
12) kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys – CV, list motywacyjny,
2) kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia)
5) kserokopia prawa jazdy,
6) ewentualne referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego- wypełniony i podpisany,
8) kserokopia książeczki wojskowej z wpisami,
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności,
11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Po dokonaniu końcowego naboru kandydata zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań i wywiadu:
• badania lekarskie
• badania psychologiczne oraz rozmowa z psychologiem

Dokumenty należy składać w terminie do:
• 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:
Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, sekretariat pokój nr 4 z dopiskiem na kopercie „oferta pracy SM-1/2011” (decyduje data wpływu do Straży Miejskiej).

Inne informacje:
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumnetów nie odsyłamy,
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu będą powiadomione telefonicznie,
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Radomiu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie firmy przy ul. Moniuszki 9.
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej wprowadzonym Zarządzeniem Komendanta nr 4/2009 z dnia 2 stycznia 2009r.z późn. zm.

WYNIK NABORU
WYNIK NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO
Opublikowano dnia: 19.04.2011 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:
SM.Kd.1110/2/2011
20.05.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko aplikant Straży Miejskiej w Radomiu
(SM-1/2011)
pięć stanowisk

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostali wybrani:

1. Nowocień Grzegorz zam. Radom
2. Mazur Mateusz zam. Radom
3. Ostrek Tomasz zam. Radom
4. Kadela Marcin zam. Jedlińsk
5. Głogowski Mariusz zam. Radom

W/w kandydaci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej, co potwierdził wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.


SM.Kd.1110/2/2011
29.06.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko aplikant Straży Miejskiej w Radomiu
(SM-1/2011)
pięć stanowisk

Informujemy, że w wyniku naboru uzupełniającego na w/w stanowisko został wybrany:

1. Pan Konrad Wójcik zam. Radom

W/w kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej, co potwierdził wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

bip.gov.pl