mapa strony   |   kontakt   |

Zatrudnienie

Konkurs: SM-1/2019

Radca prawny [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.04.2019, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.05.2019, 15:00 [minął]
Organizator: Straż Miejska w Radomiu

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RADOMIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Radca prawny w Straży Miejskiej w Radomiu

1/4 etatu

(SM-1/2019)

Główne obowiązki:
1) Obsługa prawna Straży w rozumieniu ustawy o radcach prawnych,
2) Wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych pracownikom straży oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
3) Opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych - regulaminów, instrukcji i innych zarządzeń istotnych dla funkcjonowania jednostki,
4) Opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień cywilnoprawnych,
5) Doradztwo w sprawach związanych z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku prawnego,
6) Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
7) Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w sprawach mających istotne znaczenie dla działalności Straży,
8) Informowanie Komendanta o ewentualnych uchybieniach w działalności jednostki w zakresie przestrzegania prawa i możliwych skutkach z nich wynikających,
9) Przeprowadzanie szkoleń dla funkcjonariuszy (z zakresu zmian w przepisach prawnych),
10) Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnych.

Wykształcenie- wymagane: wyższe prawnicze.

Wymagania konieczne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Uprawnienia radcy prawnego- wpis na listę radców prawnych,
3) Korzystanie w pełni z praw publicznych,
4) Pełna zdolność do czynności prawnych,
5) Nieposzlakowana opinia,
6) Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania pożądane:
1) Doświadczenie w pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
2) Doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych,
3) Komunikatywność,
4) Łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
5) Umiejętność pracy w zespole,
6) Dokładność, obowiązkowość,
7) Samodzielność w działaniu,
8) Znajomość wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym,

Warunki pracy:
Praca w pomieszczeniu, przy wykorzystaniu monitora komputerowego.
Miejsce pracy-Straż Miejska w Radomiu ul. Moniuszki 9.
Wymiar czasu pracy-1/4 etatu.
Na stanowisku nie występują warunki szkodliwe.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Radomiu wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys – CV, list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania załącznik ),
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokument potwierdzający wpisanie na listę radców prawnych,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, zatrudnienie (do pobrania załącznik ),
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności, (do pobrania załącznik ),
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. (do pobrania załącznik ),

(wzory oświadczeń i kwestionariusza w załączeniu)

Dokumenty należy składać w terminie do:
• 13 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 23 kwietnia 2019 r do godz. 15.30 pod adresem: Straż Miejska w Radomiu, ul. Moniuszki 9, sekretariat pokój nr 4 z dopiskiem na kopercie „oferta pracy SM-1/2019” (decyduje data wpływu do Straży Miejskiej w Radomiu)

Inne informacje:
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu będą powiadomione telefonicznie ,
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Radomiu www.bip.strazmiejska.radom.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki przy ul. Moniuszki 9.

Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną po terminie do Straży Miejskiej nie będą rozpatrywane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej wprowadzonym Zarządzeniem Komendanta nr 31/2018 z dnia 6 września 2018r. (do wglądu w siedzibie Straży Miejskiej w Radomiu).

Załaczniki:

Ogłoszenie o nabór radca prawny 2019
Kwestionariusz
Wzory oświadczen

Wynik naboru

Klauzula informacyjna związana z procesem rekrutacji

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Komendant Straży Miejskiej w Radomiu z/s przy ul. Moniuszki 9 w Radomiu. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo: iod@strazmiejska.radom.pl

Kontakt z administratorem możliwy jest również pod w/w adresem.
Straż Miejska w Radomiu informuje, że na sposób przetwarzania danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej w Radomiu, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a,art. 6 ust.1 lit. b art.10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną po okresie 3 miesięcy komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, informacje o wynikach rekrutacji zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.strazmiejska.radom.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Radomiu, przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
Opublikowano dnia: 10.04.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

1. Pan Marcin Wdowski, zam. Radom

W/w kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska radcy prawnego w Straży Miejskiej w Radomiu, co potwierdził wynik postępowania kwalifikacyjnego.

bip.gov.pl